Устав

на сдружение с нестопанска цел

АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ(АСЕКОБ)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1 /1/ Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

/2/ Сдружението осъществява дейност в обществена полза на своите членове. Резултатите и достиженията от своята дейност АСЕКОБ споделя съобразно нуждите на обществото и потребностите на държавните органи и органите за местно самоуправление.

Наименование

Чл.2 /1/ Наименованието на Сдружението е "АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ". Съкратено името се изписва АСЕКОБ. Името може допълнително да се изписва и на латиница.

/2/ Наименованието на Сдружението, заедно с указание за седалището, адреса и съда, където е регистрирано Сдружението, номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите на кореспонденцията на Сдружението.

Седалище и адрес на управление

Чл.3 /1/ Седалището на Сдружението е в Република България, гр. София, бул. "Шипченски проход" 61, бл. 262 Б, вх. А, ет. 3, ап.8.

/2/ Адресът на управление се определя по решение на Управителния съвет.

Срок

Чл.4 Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Основни цели на Сдружението

Чл.5 Основни цели на Сдружението са:

 1. Да издига професионалната квалификация и обществения статус на специалистите по околна среда в България;
 2. Да подпомага еколозите в общините при изпълнение на техните задължения по опазване, подобряване качеството и възпроизводство на околната среда;
 3. Да участва в разработването на политиките, стратегиите и практиките по околна среда на всички нива;
 4. Да подпомага общинските, обществените и държавните организации при разработване на законови и подзаконови нормативни актове и обобщаване на практиката по тяхното прилагане;
 5. Да подкрепя участието на публичния сектор при управление на околната среда.

Средства за постигане на целите на Сдружението

Чл.6 /1/ Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели, са:

 1. Разработване и споделяне на експертни методи за оценка, модели, програми, проекти и добри практики свързани с работата на специалистите по околна среда;
 2. Изграждане на правила на професионалната етика;
 3. Участие в международни организации и сътрудничество с български, чуждестранни и международни сродни организации;
 4. Защита на професионалните интереси и правата на членовете си пред държавните и обществени органи и организации;
 5. Информационно осигуряване на членовете на Сдружението чрез разработване и издаване на правилници, програми, и други материали;
 6. Създаване и поддържане на регистър на своите членове, в който се посочват квалификация, опит и данни за контакт;
 7. Разработване и прилагане на мерки за въвличане на населението в процеса на вземане на решения в областта на околната среда;
 8. Поддържане и развиване на система за информация по околна среда, която обхваща общинските органи, МОСВ и другите компетентни органи;
 9. Създаване и развиване на Център за екологично обучение, консултации и информация (ЦЕОКИ);
 10. Създаване и поддържане на библиотека с научна литература, доклади, информационни материали и издания, свързани с опазване на околната среда;
 11. Организиране на професионални работни групи от членове на Сдружението за обсъждане на актуални теми.

Предмет на дейност

Чл. 7 /1/ За достигане на основните си цели, АCEKOБ извършва свързана с тяхното осъществяване допълнителна стопанска дейност, като: организиране на курсове за обучение, придобиване и повишаване на професионалната квалификация, консултанска и издателска дейност, извършване на експертизи, разработка на програми и други дейности, свързани с управлението на околната среда, реклама и други дейности, за които няма законова забрана.

/2/ За организиране на своята дейност по предходната алинея, АСЕКОБ създава Център за екологично обучение, консултиране и информация (ЦЕОКИ), който се управлява от Директор, избран от Управителния съвет.

/3/ Печалбата от дейностите по предходните алинеи се използват единствено за финансиране на дейности за осъществяване на основните цели на Асоциацията.

/4/ Сдружението не разпределя печалба.

II. ЧЛЕНСТВО

Чл. 8 /1/ Член на АСЕКОБ може да бъде всяко дееспособно физическо лице, както и всяко юридическо лице, чиято дейност е свързана с опазването на околната среда.

/2/ В Сдружението съществуват 3 вида членство:

 1. Индивидуално членство
 2. Асоциирано членство
 3. Почетно членство

Чл. 9 /1/ Всеки специалист, работещ в сферата на местното самоуправление или подпомагащ общините при изпълнение на техните задължения по опазване и възпроизводство на околната среда може да стане индивидуален член на АСЕКОБ. Той (кандидатът) следва да подаде писмена молба до Управителния съвет за приемането му в Сдружението, като в молбата декларира, че е запознат с устава на АСЕКОБ и е съгласен да изпълнява неговите разпоредби.

/2/ Молбата за приемане се разглежда от Управителния съвет на първото заседание след нейното получаване. Одобрените молби се внасят за гласуване на Общото събрание.

/3/ Индивидуалните членове имат следните права и задължения:

 1. Имат право на глас в Общото събрание на АСЕКОБ;
 2. Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на АСЕКОБ
 3. Да се ползват от всички дейности и придобивки на АСЕКОБ, постигнати при осъществяването на целите на Сдружението;
 4. Да бъдат информирани за дейността на Асоциацията;
 5. Да спазват Устава и да съдействат за постигане на целите и задачите, които си поставя Асоциацията;
 6. Да изпълняват решенията на Общото събрание;
 7. Да утвърждават авторитета на АСЕКОБ;
 8. Да плащат редовно членския си внос;
 9. Нямат право да правят изявление или да предприемат действия или каквото и да било друго от името на Асоциацията, когато не са упълномощени писмено от Управителния съвет.
 10. Членовете са длъжни да работят за своето професионално израстване и развитие, като поддържат редовно контакти с АСЕКОБ и участват в организираните за целта курсове.

Чл. 10 /1/ Асоциирани членове на Сдружението могат да бъдат юридически лица, които извършват дейности за опазване и подобряване качеството на околната среда, свързани с местното самоуправление, или са получили сертификат по стандарт ISO 14000, или са с доказана репутация за екологосъобразна дейност.

/2/ Асоциираните членове имат следните права и задължения:

 1. Имат право на глас в Общото събрание на АСЕКОБ;
 2. Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на АСЕКОБ;
 3. Да се ползват от всички дейности и придобивки на АСЕКОБ, постигнати при осъществяването на целите на сдружението;
 4. Да участват в асамблеи, срещи, дискусии и семинари организирани от АСЕКОБ;
 5. Да бъдат информирани за дейността на Асоциацията;
 6. Да рекламират своята дейност в изданията на Асоциацията;
 7. Да спазват Устава и да съдействат за постигане на целите и задачите, които си поставя Асоциацията;
 8. Да утвърждават авторитета на АСЕКОБ;
 9. Да плащат редовно членския си внос;
 10. Нямат право да правят изявления или да предприемат действия или каквото и да било друго от името на Асоциацията, когато не са упълномощени писмено от Управителния съвет.

Чл. 11 /1/ За Почетни членове на АСЕКОБ могат да бъдат приемани безспорни професионалисти с дългогодишен експертен опит и принос в дейности по опазване и подобряване качеството на околната среда в България или в чужбина.

/2/ Почетните членове се предлагат от Управителния съвет и се приемат от Общото събрание на АСЕКОБ.

Чл. 12 Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или при прекратяване. Упражняването на членски права и изпълнението на членските задължения може да бъде предоставено на друг член, чрез изрично пълномощно за конкретни действия.

Прекратяване на членство

Чл. 13 /1/ Членството се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до Сдружението;
 2. при смърт или поставянето под пълно запрещение;
 3. с изключване;
 4. с прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел, като в случаите на прекратяване поради сливане или вливане в друго юридическо лице, членството може да бъде запазено след подаване на молба до УС, в която управителният му орган декларира, че приема устава и решенията на ОС и УС безусловно. В този случай молбата подлежи на одобрение от ОС;
 5. при отпадане.

/2/ Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на Сдружението.

/3/ Отпадането на членство е налице, при невнасяне на установения членски внос за срок повече от две години.

/4/ При прекратяване на членството внесеният до този момент членски внос не се възстановява и остава в полза на Асоциацията.

III. ИМУЩЕСТВО

Имущество

Чл. 14 /1/ Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания, права върху интелектуална собственост и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

/2/ Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейност, насочена за постигане на целите, определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ.

/3/ За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо мотивирано решение на Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на лицата изброени в Чл. 41, ал.3 от ЗЮЛНЦ.

Източници на средства на Сдружението

Чл. 15 /1/ Всички членове на Сдружението са длъжни да заплащат членски внос в размерите и сроковете, определени съгласно решението на Общото събрание.

/2/ Сдружението може да получава дарения от физически и юридически лица, да сключва договори за спонсорство, да получава финансиране по местни и международни програми и проекти, както и да сключва и др. незабранени от закона сделки.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Сдружението

Чл. 16 Органите на Сдружението са Общо събрание и Управителен съвет.

Състав на Общото събрание

Чл. 17 В Общото събрание участват всички членове на Сдружението. Те могат да участват в Общото събрание лично или чрез представител.

Представителство

Чл.18 /1/ Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

/2/ Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо такова.

/3/ Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на Сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

/4/ Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

/5/ Едно лице може да представлява не повече от трима члена на Общото събрание, въз основа на писмено пълномощно.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 19 Общото събрание:

 1. изменя и допълва Устава на Сдружението;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
 4. приема нови членове на Сдружението и избира, и освобождава членовете на Управителния съвет, и определя тяхното възнаграждение;
 5. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
 6. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 7. взема решение за участие в други организации;
 8. приема основните насоки и програми за дейността на Сдружението;
 9. приема бюджета на Сдружението;
 10. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 11. отменя решения на Управителния съвет и на другите органи на Сдружението, когато противоречат на закона и Устава на Сдружението или на други вътрешни актове, регламентиращи дейноста на Сдружението.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 20 /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание.

/2/ Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет - извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл. 21 /1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика и по искане на една десета от членовете на Сдружението.

/2/ Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общото събрание, Управителния съвет не отправи писмена покана за свикване, то се свиква от съда по Седалището на Сдружението, по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

/3/ Свикването се извършва чрез покана обнародвана на Интернет страницата на АСЕКОБ и изпратена по електронен път или по пощата до членовете на Сдружението.

/4/ Поканата съдържа дневния ред, дата, час и място на провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

/5/ Времето от публикуване на поканата, съответно от изпращане на поканите до датата на провеждане на Общото събрание не може да бъде по-малко от един месец преди насрочения ден.

Списък на присъстващите

Чл. 22 /1/ На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от избраните Председател и секретар на Общото събрание.

/2/ В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяване наличието на кворум.

Кворум

Чл. 23 Общото събрание може да заседава, ако явилите се членове, представляват повече от половината от всички членове. При липсата на кворум Управителния съвет насрочва ново заседание в срок - един час по късно на същото място и при същият дневен ред независимо от броя на присъстващите членове.

Право на глас

Чл. 24 Всеки член има право на един глас.

Чл. 25 Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговата съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Вземане на решения

Чл. 26 /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите. Гласуването е явно, освен ако Общото събрание не реши то да бъде тайно.

/2/ За решенията по Чл.19,т.1 и т.3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Чл. 27 /1/ Общо събрание не може да взема решения, по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред.

Протокол

Чл. 28 /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона. Протоколът се публикува на страницата на АСЕКОБ в едномесечен срок след провеждане на Общото събрание.

/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от ръководещия заседанието и лицето изготвило протокола, които удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/3/ Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Управителен съвет

Чл. 29 /1/ Сдружението се управлява от Управителен съвет.

/2/ Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от три години.

/3/ Управителният съвет се състои от девет лица - членове на Сдружението. Юридически лица, които са членове на Сдружението могат да посочват за членове на Управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението.

/4/ Управителният съвет избира от своя състав Председател и Заместник-председател.

/5/ При напускане на член на Управителния съвет, на следващото Общо събрание се избира нов член на УС, който довършва мандата на напусналия.

Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 30 /1/ Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на Сдружението и след като престанат да бъдат членове на същия.

/2/ Управителният съвет:

 1. представлява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
 2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване на изискванията на настоящия устав и решенията на Общото събрание;
 4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
 5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
 6. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;
 7. определя адреса на Сдружението;
 8. приема и разглежда молби за придобиване на членство и за напускане на АСЕКОБ;
 9. осъществява подготовка за членство на АСЕКОБ в други сродни по характер организации, дружества и др., както и за съвместна дейност;
 10. избира и назначава Изпълнителен директор на АСЕКОБ за срок от 5 (пет) години, определя неговото възнаграждение в рамките на гласувания годишен бюджет, както и условията по договора;
 11. избира и назначава Директор на Центъра за екологично обучение, консултиране и информация към АСЕКОБ, определя неговото възнаграждение в рамките на гласувания годишен бюджет, както и условията по договора;
 12. назначава изпълнителен състав за извършване на оперативната дейност на Сдружението;
 13. приема правила, съгласно които работните групи осъществяват и отчитат дейността си;
 14. изпълнява задълженията предвидени в устава;
 15. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

Заседания на Управителния съвет

Чл. 31 /1/ Заседанията на Управителния съвет се провеждат най-малко два пъти годишно. Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

/2/ Управителният съвет може да взема решение ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

/3/ Решенията се взимат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 30, ал. 2, т. 3 и т. 6 и чл. 37, ал. 2 - с мнозинство от всички членове.

/4/ Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

/5/ Изпълнителният директор на АСЕКОБ и Директорът на ЦЕОКИ към АСЕКОБ участват в заседанията на УС със съвещателен глас.

/6/ Протоколът от заседанието на УС се подписва от протоколчика и председателстващия заседанието и се публикува на страницата на АСЕКОБ.

Чл. 32 Изпълнителният директор отговаря за оперативното управление на АСЕКОБ, за което се отчита пред Управителния съвет.

Чл. 33 Директорът на ЦЕОКИ отговаря за управлението на центъра, за което се отчита на Изпълнителния директор и управителния съвет.

Годишна проверка

Чл. 34 Веднъж годишно Сдружението осигурява извършването на проверка на дейността си от лицензиран експерт-счетоводител, когато това се изисква от действащото законодателство.

Книги на Сдружението

Чл. 35 /1/ Сдружението води книги за протоколите от заседанията на Общото събрание. Ръководещият заседанието на Общото събрание и лицето изготвило протокола удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

/2/ Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, професия и занятие, както и наименованието, седалището и адреса на управление, и БУЛСТАТ на членовете - юридически лица.


V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 36 /1/ Сдружението се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. с решение на Окръжния съд по седалището на Сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

Чл. 37 /1/ При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.

/2/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението или от определено от него лице.

/3/ Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, ако това е невъзможно чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружението.

/4/ Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на лицата посочени в Чл. 43, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.

/5/ Имуществото останало след удовлетворението на кредиторите се предоставя по решение на Съда на сдружение, определено за извършване на дейност със същата или близка нестопанска цел, ако не е определена такава в устава или в учредителния акт.

/6/ Ако имуществото не бъде предоставено по реда на предходната алинея, то се предоставя на Общината, в която е седалището на прекратеното сдружение. Общината е длъжна да предостави имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното сдружение дейност.

VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 38 Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 39 Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско законодателство и разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

VІI. ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. От 2008 година индивидуалните членове заплащат годишен членски внос в размер на 25,00 лева, платим до 31 декември на текущата година. При заплащане на членския внос до 30 юни на текущата година се ползва 20% отстъпка.

§ 2. От 2010 Приема диференцирано заплащане на членския внос от общините - членки на Асоциацията от 2011г. както следва:

 • Малките общини, с население до 15 000 души, да внасят членски внос в размер на 200 лв., ако бъде заплатен до 30 юни или 250 лв., ако е заплатен след тази дата;
 • Средните общини, с население до 40 000 души, да внасят членски внос в размер на 300 лв., ако бъде заплатен до 30 юни или 350 лв., ако е заплатен след тази дата;
 • Големите общини с население над 40 000 души да внасят членски внос в размер на 400 лв., ако бъде заплатен до 30 юни или 450 лв., ако е заплатен след тази дата.
 

Copyright © 2008-2020 АСЕКОБ - България | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев