Проект BG EIF 2013/01-04.01 "Ефективни техники и мерки за успешна интеграция"

Проектът се изпълнява и съфинансира от Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни.

Наименование на проекта „Ефективни техники и мерки за успешна интеграция”
Компонент BG EIF 2013/01-04
Компонент 4: Разработване на техники за наблюдение и оценка с цел подобряване на мерките за интеграция
Териториален обхват Национален обхват – територията на Република България
Продължителност 5 месеца
Начало на изпълнение на проекта януари/2015
Край на изпълнение на проекта май/2015
Цели на проекта Обща цел:
Подобряване на  индикаторите, методологиите за оценка и мерките за интеграция на имигранти (ГТД) чрез разработване и усъвършенстване на техниките за наблюдение и оценка на прилаганата политика.
Специфични цели:

 • Анализиране на съществуващите техники за наблюдение на интеграционните процеси и идентифициране на възможностите за подобрение
 • Разработване и усъвършенстване на съществуващите мерки за интеграция
 • Развитие и подобрение на методите за наблюдение и оценка на различните аспекти на политиката за интегриране
Основни дейности Дейност 1: Управление и изпълнение на проекта

 • Сключени договори с екипа за изпълнение и екипа за управление на проекта;
 • Утвърден работен план;
 • Разпределение на отговорностите сред членовете на екипа;
 • Разработени критерии за вътрешен мониторинг и оценка;
 • Проведени регулярни мониторингови срещи;
 • Осигурени условия за успешно изпълнение на проекта;

Дейност 2: Анализиране на съществуващите, разработване и усъвършенстване  на нови техники за наблюдение, мерки за интеграция, както и процесите по наблюдение и оценка на различните аспекти на интеграционните процеси

 • Доставено оборудване за нормално функциониране и извършване на предвидените дейности от екипа за изпълнение
 • Осъществено анализиране на съществуващите техники  за наблюдение и оценка
 • Изготвено анализиране на  действащите мерки за интеграция
 • Разработени и усъвършенствани ефективни техники и мерки за подобряване на политиката по интегриране на имигранти
 • Изтовен и разпространен Обобщен наръчник с изготвения анализ и препоръки

Дейност 3: Публичност и информираност

 • Проведена заключителна пресконференция по проекта
 • Изработени и разпространени информационни брошури Изработена и функционираща уеб-базирана електронно-информационна платформа
Описание на целевата група
 • Граждани на трети държави - Съгласно чл. 1 от Решение на Съвета 2007/435/ЕО от 25.06.2007 г., пребиваващи продължително на територията на Р България, с изключение на следните категории лица:
 • сезонни работници;
 • граждани на трети държави, допуснати с цел обучение, ученически обмен, неплатен стаж или благотворителна дейност в съответствие с Директива 2004/114/ЕО на Съвета;
 • граждани на трети държави, допуснати с цел научни изследвания в съответствие с Директива 2005/71/ЕО на Съвета;
 • граждани на трети държави, получили продължение на издаденото от държава-членка разрешение за пребиваване или промяна на статута на пребиваване, включително граждани на трети държави, които получават статут на дългосрочно пребиваващи в съответствие с Директива 2003/109/ЕО.
 • граждани на трети държави, които са подали молба за убежище, за които все още не е взето окончателно решение, или се ползват със статут на бежанци или допълнителна закрила, или отговарят на критериите за бежанци или за допълнителна закрила в съответствие с Директива 2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 2004г., относно минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила.
 • Представители на приемащото общество
Обща стойност на проекта 64 633,09 ЛЕВА
Сума на безвъзмездната финансова помощ 64 633,09 ЛЕВА
% на безвъзмездната финансова помощ от общата стойност на проекта 100 %

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Асоциация на еколозите от общините в България“ (АСЕКОБ)  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Проект BG EIF 2013/01-04.01 Ефективни техники и мерки за успешна интеграция


Презентация "Eфективни техники и мерки за успешна интеграция" 

Copyright © 2008-2020 АСЕКОБ - България | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев