ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ BG05SFOP001-3.003 - ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

№ BG05SFOP001-3.003-0072-С01/18.02.2019 г. „Ефективната медиация в областта на екологичните спорове, адекватен способ за граждански контрол и подпомагане реформата в съдебната система - надграждане“

ОБЩА ЦЕЛ:

Адаптиране, развитие и усъвършенстване на алтернативни методи за решаване на правни спорове (медиация) в областта на екологията и опазване на околната среда.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

 • Изготвяне на Пътна карта и съставяне на Наръчник по екологична медиация на база проведени обобщени анализи на текущото състояние и съществуващите добри практики в областта на медиацията, като способ за алтернативно решаване на спорове, съобразен с действащото в България законодателство.
 • Повишаване на обществената информираност и доверие в медиацията, което да доведе до намаляване натовареността на съдилищата.
 • Иницииране и провеждане на обществени дебат за ефективното включване на гражданските организации в процеса на медиация, като част от съдебната реформа.
 • Подобряване процесите на администриране, публично информиране и цялостната ефективност при избор на решаване на спорове чрез медитация.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

 • Изготвяне на Пътна карта и Наръчник по еко медиация
 • Надграждане на съществуващ информационен портал за медиация, с нови функционални възможности с насоченост към онлайн дискусии и решаване на спорове по екологични проблеми
 • Провеждане на тематични семинари за популяризиране и насърчаване на медиацията по екологични спорове
 • Изготвяне на Методология с типови споразумения по различни казуси в сферата на екологията и опазване на околната среда.
 • Публичност и информираност

ОПИСАНИЕ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА:

 • Министерството на правосъдието;
 • Органи на съдебната власт;
 • Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЦРЮЛНЦ) при Министерството на правосъдието (МП) по чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), в сила до 31.12.2017 г. или вписани в Регистъра по чл. 17 от ЗЮЛНЦ, в сила от 01.01.2018 г.;
 • Професионални организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по специален закон, на лица, работещи в системата на съдебната власт (съдии, прокурори, следователи, съдии по вписванията, съдебни заседатели, съдебни служители, вещи лица и др.), на адвокати, нотариуси и други юристи, на медиатори и арбитри, както и на други лица, работещи в сектор „Правосъдие";
 • Социално-икономически партньори (национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите);
 • Националния институт на правосъдието;
 • Националното бюро за правна помощ;
 • Национален институт за помирение и арбитраж;
 • Граждани;
 • Бизнес;
 • Общественост.

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА:

 • Продължителност на проекта - 12 месеца
 • Начало 18.02.2019 г - Край 18.02.2020 г.

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА:

 • Обща стойност на проекта - 99 061.37 лв.
 • Сума на безвъзмездната финансова помощ - 99 061.37 лв.
 • % на безвъзмездната финансова помощ от общата стойност на проекта - 100%

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Copyright © 2008-2020 АСЕКОБ - България | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев