Нови инсталации за биогаз ще се изградят в Бургас, Русе и Благоевград

Общински инсталации за биогаз
24.06.2020 / 02:22

Един от основните екологични проблеми на днешното общество е непрекъснато нарастващото производство на органични отпадъци. В много страни устойчивото управление на отпадъците, както и предотвратяването и намаляването на отпадъците се превърнаха в основни политически приоритети, представляващи важен дял от общите усилия за намаляване на замърсяването и емисиите на парникови газове и смекчаване на глобалните климатични промени. Неконтролираното изхвърляне на отпадъци вече не е приемливо и дори контролираното депониране на отпадъци и изгарянето на органични отпадъци не се считат за оптимални практики, тъй като екологичните стандарти по този начин са все по-строги и се цели възстановяване на енергия и рециклиране на хранителни вещества и органични вещества .

 

Производството на биогаз чрез анаеробно разграждане (АР) на животински тор, както и на широк спектър от смилаеми органични отпадъци, превръща тези субстрати във възобновяема енергия и предлага естествен тор за селското стопанство. В същото време така се отстранява органичната фракция от общите потоци от отпадъци., като по този начин се повишава биохимичната стабилност на депата.

 

АР е микробиологичен процес на разлагане на органична материя, при липса на кислород, прилаган днес за производство на биогаз във въздухонепроницаеми реактори, обикновено наричани диджестери. Широка гама от микроорганизми участват в анаеробния процес, който има два основни крайни продукта: биогаз и утаечна шлака, наречена диджестат. Биогазът е горим газ, състоящ се от метан, въглероден диоксид и малки количества други газове и микроелементи. Диджестатът е разграден субстрат, богат на макро- и микро хранителни вещества и затова е подходящ за използване като растителен тор.

 

Производството и събирането на биогаз от биологичен процес е документирано за първи път в Обединеното кралство през 1895 г. (METCALF & EDDY 1979). Оттогава процесът се доразвива и широко се прилага за пречистване на отпадни води и стабилизиране на утайки. Енергийната криза в началото на 70-те донесе нова информираност за използването на възобновяеми горива, включително биогаз от АР. Интересът към биогаза се увеличи още днес поради глобалните усилия за изместване на изкопаемите горива, използвани за производството на енергия и необходимостта от намиране на устойчиви за околната среда решения за третиране и рециклиране на животински тор и органични отпадъци.

 

Инсталациите за биогаз, обработващи земеделски субстрати, са едни от най-важните приложения на АР днес. Само в Азия милиони малки семейни диджестъри работят в страни като Китай, Индия, Непал и Виетнам, като произвеждат биогаз за готвене и осветление. Хиляди земеделски биогазови инсталации работят в Европа и Северна Америка, много от тях използват най-новите технологии в тази област и техният брой непрекъснато се увеличава. Само в Германия през 2007 г. са в експлоатация над 3 700 централи за производство на биогаз в селското стопанство .

 

Както и другите биогорива, биогазът от АР е важен приоритет на европейската транспортна и енергийна политика, като евтин и въглеродно-неутрален източник на възобновяема енергия, който предлага възможност за третиране и рециклиране на широк спектър от хранителни отпадъци, селскостопански остатъци и странични продукти, по устойчив и екологичен начин. В същото време биогазът носи и редица социално-икономически ползи за обществото като цяло, както и за участващите заинтересовани страни.

 

Разширяването на ЕС доведе до увеличаване на европейските производители на биогаз, които могат да се възползват от стимулите при прилагането на технологии за производство на възобновяема енергия, като същевременно смекчават важни проблеми на замърсяването на околната среда и засилват устойчивото развитие на селските общности.

 

В много страни твърдите битови отпадъци се събират като смесен поток и се изгарят в големи централи или се изхвърлят на депата. Тази практика всъщност е загуба на енергия и хранителни вещества, тъй като по-голямата част от органичната фракция може да бъде отделена и да се използва като суровина от АР. Дори смесено събраните отпадъци могат да бъдат допълнително обработени и използвани за производство на биогаз.

 

През последните години разделното събиране и рециклирането на отпадъци получава все по-голямо внимание. В резултат на това все повече страни въвеждат нови и модерни техники за сепариране и рециклиране. Произходът на органичните отпадъци е важен при определяне кой метод на третиране е най-подходящ. По принцип кухненските отпадъци са твърде мокри и нямат структура за аеробно компостиране, но осигуряват отлична суровина за АР. От друга страна, дървесните отпадъци съдържат големи пропорции лигноцелулозен материал, които са по-подходящи за компостиране, тъй като е необходимо предварително третиране, за да се използва за АР.

 

Използването на отделената от битовите отпадъци органична фракция за производство на биогаз има голям потенциал и вече стотици инсталации за АР, преработващи органична фракция на битови отпадъци работят в целия свят. Целта е да се намали потокът от органични отпадъци до сметища или дори до изгаряне и да се пренасочи към рециклиране.

 

Вече и България има изградена такава инсталация в София. Предстои изграждането на инсталации в Бургас, Русе и Благоевград. Проектите за тези инсталации, какти и информация за други инсталации в селското стопанство от България бяха представени от Николай Сиджимов на международна онлайн конференция по проект Smart waste, финансиран от програма Интеррег и изпълняван от АСЕКОБ (Асоциация на еколозите от общините в България).

 
 

Copyright © 2008-2020 АСЕКОБ - България | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев