Завърши Втори етап от „Обучение за разрешаване на спорове в сферата на екологията и опазването на околната среда чрез медиация."

27.06.2018 / 14:47

АКТУАЛЕН СТАТУС НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG05SFOP001-3.003-0016-С01/07.09.2017г. Обучение - Втори етап от „Обучение за разрешаване на спорове в сферата на екологията и опазването на околната среда чрез медиация."

 

Проведена анкети с отговори от 24 общини за най- често издаваните и оспорвани актове в областта на екологията. Приложимост на медиацията:

54%- За действие (бездействие) на административни органи – (например безстопанствени кучета, третиране за дезинфекция, дератизация и дезинсекция, изсичане на гори и др.

42%- Нови наредби или при проблеми със съществуващи нормативни документи– изисквания, такси и т.н.

25%- Обсъждане на ОВОС

21%- При защита на планове и програми за управление на защитени зони

Проведена анкета между съдии и адвокати за информираност и приложимост на медиация по административни спорове:

отговорили 78% адвокати, 21% съдии;

100% - не са участвали в медиация по административни спорове/ 100% считат, че е приложима

63% от адвокатите и 67% от съдиите информират клиентите/ страните за възможността за медиация по административни спорове;

Предлагат нормативни промени- въвеждане на задължителна медиация, регламентиране на медиацията в АПК, възможност съдиите да водят медиации

 

Проведени бяха разяснителна кампания под формата на еднодневни информационни дни, съответно в градовете София, Пловдив, Велико Търново и Варна. Общия брой на участниците в кампанията до момента е 84, като присъстваха еколози, медиатори, адвокати, юристи и други заинтересовани лица.

 

С днешното обучение стартира втория етап от тази дейност – провеждане на двудневни специализирани обучения в градовете София, Пловдив, Велико Търново и Варна, които следва да обхванат минимум 40 участника:

София- 3 и 4 май;

Пловдив- 30 и 31 май;

Велико Търново- 5 и 6 юни;

Варна- 7 и 8 юни

Създаден е информационен портал за екомедиация www.ecomediacia.com, който ще съдържа информация с насоченост към спорове по екологични проблеми – в процес на разработване на съдържание.

Изготвени са предвидените по проекта анализи на тема:

Анализ на нормативната уредба на медиацията по административни спорове и на съществуващи слабости, които възпрепятстват прилагане на извънсъдебни способи за решаване на административни спорове и в частност - с екологична насоченост.

Анализ на текущото състояние на действащи програми за медиация към съдилищата.

Анализ на добрите практики и иновативни решения в областта на алтернативното решаване на спорове в страните от ЕС.

Анализ за информираност на страните и методи за насърчаване на адвокатите да информират клиентите си за възможностите за провеждане на медиация.

Какво предстои?

 

Разработване и изпращане до компетентните институции на набор от предложения за нормативни промени за въвеждане на медиацията по административни и в частност екологични спорове- до септември 2018 г.

Оформяне на информационния портал по медиация

Провеждане на предвидените двудневни обучения.

Провеждане на широка информационна и комуникационна кампания.

Септември 2018 г.- край на дейностите по проекта

 

 

5 важни извода от извършените Анализи

Препоръка №R(2001) 9 на СЕ за алтернативите на съдебния спор между административните органи и частните лица дава основните насоки за имплементиране на медиацията по АС

Медиацията по екологични спорове е възможна по сега действащото право, но трудно приложима

Налагат се редица нормативни промени за да се „легализира“

Екомедиацията е добре познат и широко използван метод за решаване на спорове по света, а вече и в Европа

Нужда от популяризиране и легитимиране на екомедиацията- разкриване на Центрове по медиация към административните съдилища

 

Анализ на нормативната база и слабости в нея

- Подготвяне на промени в Закон за медиацията и АПК, които да регламентират медиацията по административни спорове:

да бъде изрично уредена медиацията като алтернативен способ за решаване на административни спорове;

Уреждане на статута на постигнато в процедура по медиация по административен спор споразумение и как на практика ще бъде изпълнявано; Възможно е да се сключва споразумение по чл. 20 или чл. 178 от АПК, което да се постига в процедура по медиация;

Да се уреди спиране на теченето на преклузивни срокове докато тече процедура по медиация,

Създаване в АПК на аналогична разпоредба на чл. 140, ал. 3 от ГПК, за административните съдии да напътстват страните по спора към медиация;

Нормативно закрепено задължение за адвокатите да информират клиентите си за възможността за използване на медиация;

Допълване на нормативната уредба, регламентираща обученията на медиатори, със специфични изисквания за провеждане на медиации по административни спорове- да може медиаторът да преценя дали по дадения казус е допустимо административният орган да договаря;

Повишаване квалификацията на администрацията с практически умения, кога могат да прилагат института на споразумението по административни спорове;

Нормативно закрепване на задължение за административния орган да търси начини за доброволно разрешаване административен спор, когато е приложима;

Предвиждане на бюджет в отделните администрации за покриване на разходи за медиации;

Различни стимули (фискални, данъчни и др.) при използване на медиация по административни спорове);

Законодателни промени за въвеждане на възможност за медиация и постигане на споразумение при спор относно наказателни постановления

- Обмисляне възможността за създаване на Централизиран орган по публична медиация към Министерство на правосъдието, който:

Да дава становища при поискване от АО дали е допустима медиация по определен казус;

Да разработва обучения за повишаване на квалификацията на медиатори по административни спорове,

Да следи за качеството на провежданите медиации,

Да има дисциплинарни правомощия по отношение на медиаторите, извършващи медиации по административни спорове.

Да води регистър на медиатори, извършващи медиации по административни спорове;

Да провежда превантивни анализи на възможни спорни административни казуси и да съдейства за провеждане на превантивни медиации

 

 

Анализ за положителни европейски практики в областта на медиацията

Съгласно Доклада на Европейския парламент най- ниският процент успеваемост по медиационни процедури, при който отново те биха били:

 

по- времеспестяващи в сравнение със съдебна процедура е 19%;

по- разходоспестяващи от съдебна процедура- 24%.

 

ПРОЕКТЪТ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

Водеща организация - СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ“

Партньор - СДРУЖЕНИЕ „ИНИЦИАТИВИ И ИНОВАЦии“

 

 

 

Прикачени файлове към новината

 
 

Copyright © 2008-2019 АСЕКОБ - България | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев