Ефективната медиация в областта на екологичните спорове

loga
09.09.2017 / 13:42

Асоциацията на еколозите от общините в България започва изпълнението на нов проект по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

BG05SFOP001-3.003 - ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА „Ефективната медиация в областта на екологичните спорове, адекватен способ за граждански контрол и подпомагане реформата в съдебната система“

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Адаптиране, развитие и усъвършенстване на алтернативни методи за решаване на правни спорове (медиация) в областта на екологията и опазване на околната среда.

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

 

• Провеждане на анализ на текущото състояние и съществуващите добри практики в областта на медиацията, като способ за алтернативно решаване на спорове.

• Повишаване на обществената информираност и доверие в медиацията, което да доведе до намаляване натовареността на съдилищата.

• Иницииране и провеждане на обществени дебат за ефективното включване на гражданските организации в процеса на медиация, като част от съдебната реформа.

• Иницииране на обществен дебат и разработване и предлагане за обществено обсъждане на набор от нормативни промени, които да улеснят използването на медиацията за разрешаване на административни спорове в областта на екологията и опазването на околната среда.

• Подобряване процесите на администриране, публично информиране и цялостната ефективност при избор на решаване на спорове чрез медитация.

• Засилване на ролята и потенциала на медиаторите и в частност специализирано обучение на медиатори в сферата на екологията и опазването на околната среда.

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

• Организиране и провеждане на анализ на текущото състояние и съществуващите добри практики в областта на медиацията;

• Създаване на информационен портал за медиация, с насоченост на спорове по екологични проблеми;

• Обучение на медиатори в областта на екологията и опазване на околната среда;

• Предложение за нормативни промени;

• Публичност и информираност;

 

ХОРИЗОНТАЛНИ ПРИНЦИПИ:

• Партньорство

• Равни възможности и недопускане на дискриминация

• Устойчиво развитие

 

ОПИСАНИЕ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА:

• Министерството на правосъдието;

• Органи на съдебната власт;

• Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЦРЮЛНЦ) при Министерството на правосъдието (МП) по чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), в сила до 31.12.2017 г. или вписани в Регистъра по чл. 17 от ЗЮЛНЦ, в сила от 01.01.2018 г.;

• Професионални организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по специален закон, на лица, работещи в системата на съдебната власт (съдии, прокурори, следователи, съдии по вписванията, съдебни заседатели, съдебни служители, вещи лица и др.), на адвокати, нотариуси и други юристи, на медиатори и арбитри, както и на други лица, работещи в сектор „Правосъдие“;

• Социално-икономически партньори (национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите);

• Националния институт на правосъдието;

• Националното бюро за правна помощ;

• Национален институт за помирение и арбитраж;

• Граждани;

• Бизнес;

• Общественост.

 

 

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА:

 

• Продължителност на проекта - 12 месеца

• Начало на изпълнение на проекта - Септември 2017 г.

• Край на изпълнение на проекта - Септември 2018 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА:

 

• Обща стойност на проекта 97 789.70 ЛЕВА

• Сума на безвъзмездната финансова помощ 97 789.70 ЛЕВА

• % на безвъзмездната финансова помощ от общата стойност на проекта 100 %

 

 

ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ:

АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПАРТНЬОР:

СДРУЖЕНИЕ “ИНИЦИАТИВИ И ИНОВАЦИИ“

 
 

Copyright © 2008-2019 АСЕКОБ - България | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев