Модул „Депо” се инсталира и работи на Регионални или други депа за прием на отпадъци. Модула може да работи с две или повече електронни везни разположени на депото и два или повече картови четеца.

 1. Основни принципи
  1. Регионалното депо (РД) за отпадъци е основната единица около която се изгражда системата за  управление на отпадъци (УО).
  2. Основното внимание е насочено към битовите, строителни и опасни отпадъци.
  3. Ключовото работно място е електронната везна(и) на входа и изхода на РД. Цялата информация за източника, превозвача, количествени, качествени (и др.) характеристики на отпадъците, мястото от където се доставят в РД, дали подлежат на допълнително третиране или са били предварително третирани се получава по естествен път на това  работно място. Автоматизирания начин на регистриране на информацията и правилното администриране изключват субективния фактор. Това гарантира до голяма степен верността на информацията получавана от субектите участващи и контролиращи процеса на УО.
  4. Информацията която се събира е достатъчна за да се генерират приложения N 1,7,9 от наредба N 9
  5. По естествен път в РД постъпва и допълнителна информация, която има по-широк обхват и може да служи на субектите участващи и контролиращи процеса на УО.
  6. Информационната система може да работи и на депа, които не са регионални, но все още функционират и имат капацитет. Електронната везна е задължителна за да се гарантира вярност на информацията.
  7. Информацията се попълва ежедневно. Това облекчава максимално работа на РД, повишава възможностите за контрол и от там ограничава корупционните практики.
  8. Информацията ежедневно се изпраща в ИАОС в XML формат.
 2. Субекти участващи и контролиращи процеса на УО – Абстракция.
  1. Субекти генериращи отпадъци – всички предприятия, учреждения, граждани и изобщо всичко което обитава и функционира в населените места.
  2. Субекти генериращи и ползващи информация – оператори на РД, оператори по извозване, предприятия, граждани и др.
  3. Субекти осъществяващи контрол и ползващи информация – РИОСВ, МОСВ, Общини, РИОКОЗ, лицензирани лаборатории и др.
  4. Субекти ползващи информация – граждани, АСЕКОБ, МЗ, предприятия и др.
 3. Цели на модула:
  1. Да оптимизира ежедневната работа на депото
  2. Да подобри комуникацията между фирмите извозвачи на отпадъци и депото. Фирмите извозвачи получават справки за количествата и типа отпадъци които са извозили. На базата на тази информация общината се разплаща с тях.
  3. Да подобри комуникацията между общината и депото. На базата на информацията идваща от РД общината плаща ако външна или общинска фирма обслужва РД или контролира ако служителите са нейни.
  4. Да подобри обслужването на инцидентни или сезонни клиенти, които си плащат на депото за услугата.
  5. Минимума данни, които ИС трябва да събира са спецификациите от приложение N 1 или ежедневния отчет, приложение N 7 годишен отчет, приложение N 9 годишен отчет и приложение N 11 идентификационна карта (неразделна част от годишните отчети) с прилежащите им допълнителни списъци.
  6. Да генерира на базата на постъпилата информация приложение N 7 (N 9)  годишен отчети приложение N 11, да ги разпечатва готови само за подпис. 
  7. Да осигури богата гама от справки за текущата и предходните години, в които системата е работила. Справките се ползват през интернет от всички субекти участващи и контролиращи процеса на УО, чрез съответни права за достъп, но не през браузър от съображения за сигурност.
 4. Технически характеристики на ИС
  1. Единен интуитивен интерфейс
  2. Простота на опериране
  3. Система за сигурност с добре структурирани права на достъп
  4. Защита от неоторизиран достъп, неправомерно копиране на данни и неправомерна инсталация на ИС
  5. Интранет и Интернет достъпни справки с добре структурирани права на достъп.
  6. Автоматично постъпване на информацията от електронна везна и магнитни карти с възможност за редактиране на записите след специална процедура.
  7. Възможност за извършване на допълнителни услуги чрез електронната везна, които се заплащат на РД.
  8. Възможност за издаване и разпечатване на всички съпътстващи дейността  на РД документи, като кантарни бележки, проформи фактури, фактури и др.
  9. При необходимост да позволи връзка със други ИС системи, работещи на територията на РД.
  10. Следене процеса на запрастяване на отпадъците и мониторинга на РД.
  11. Интегриране със система за сигурност и проследяване (камери монтирани около електронната везна) при наличие на такава.
  12. Система за журнализация на приложно и системно ниво
  13. Система за архивиране и възстановяване на данните на приложно ниво.
  14. Архивиране и възстановяване на данните на системно ниво
  15. Възможност за обобщаване на данните от няколко депа и единни справки
 5. Функционално описание
  1. Генериране на отпадъци
  2. Събиране и извозване отпадъците до РД от лицензираните оператори
  3. Събиране и извозване отпадъците до РД от други участници в процеса
  4. Вход в РД и качване на Електронната Везна
  5. Определяне типа на превозваните отпадъци
  6. Определяне произхода им.
  7. Опаковка
  8. Връщане на камиона ако отпадъците не отговарят на нормативните изисквания или са неподходящи за РД.
  9. Автоматично четене от електронната карта данните на автомобила и шофьора, община (населено място), предприятие ...
  10. Автоматично отчитане БРУТО на автомобила
  11. Ако камиона не принадлежи на оператор и се регистрира за първи път изискване на необходимите данни за да се регистрира в ИС.
  12. Ако камиона не принадлежи на оператор, но вече е регистриран в ИС се избира.
  13. Записване на информацията под дата и час до секунда.
  14. Посочване мястото за изсипване
  15. Напускане на електронната везна и изсипване на определеното място (клетка)
  16. Качване на Електронната Везна и автоматично регистриране на ТАРА на автомобила.
  17. Отпечатване на необходимите документи
  18. Записване на дата и час до секунда
  19. Напускане на РД