Въведение в ЕСНО

Въведение в ЕСНО - Европейската седмица за намаляване на отпадъците

Идеята на Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО - EWWR) е да популяризира концепцията за предотвратяване на генерирането на отпадъци през цялата една седмица, чрез координиране на дейности на територията на цяла Европа и извън нея, осъществени от различни участници (публични институции или местни власти, асоциации и НПО и европейски мрежи, бизнеса / индустрията/, учебни заведения и др.), насочени към различни целеви аудитории ( широката общественост, служители, ученици и др.).

Преди всичко, ЕСНО има за цел да насърчи устойчиви дейности за предотвратяване образуването на отпадъци в цяла Европа, да се повиши информираността отноно стратегията и политиките за за предварително предотвратяване и намаляване на отпадъците в ЕС и неговите държави-членки, да се превърне концепцията за намаляване на отпадъците в реалност; да подтикне и мотивира възможно най-много хора да предприемат действия, чрез практическа информация за действия и поведенчески промени, които ще доведат до промяна, да покаже на прякото въздействие на консумацията върху климатичните промени и околната среда, и накрая да се подчертаят връзките между намаляване на отпадъците и устойчивото развитие.

Организаторите

Организаторите на на ЕСНО действат като промотъри и координатори на ЕСНО, регистрират предвидените и изпълнени действия, осъществяват наблюдение и оценка на действията и да отговорят на евентуални искания, направени от разработчиците.

Тези организатори играят съществена роля в гладкото протичане на процесите на планиране,подготовката и изпълнението на проектите.

Разработчици на проекти

Много участници имат някаква роля или функция за подпомагане информираността на хората за предотвратяване образуването на отпадъци. Тези участници могат да се включат както с ежедневните си дейности, така и по един по-видим начин по време на Европейската седмица за намаляване на отпадъците, и като "разработчици" да предложат местни дейности за повишаване на осведомеността.

Разработчиците на проекти: "Разработчиците" могат да принадлежат към една от следните категории:

  • администрация / публична власт
  • Асоциация / НПО
  • Бизнес / ПРОМИШЛЕНОСТ
  • учебно заведение
  • други (например, болница, старчески дом, културна институция и др.)

Проектните разработчиците могат да бъдат организации, които вече активно участват в инициативите за намаляване на отпадъците, и ЕСНО ще им даде възможност да издигнат ролята на своята дейност и да достигне по-широка аудитория. други да се включат в проекта, след стартирането на инициативи за намаляване на отпадъците в рамките на тяхната организация. Въпреки че разработващите проекти лица и техните цели могат да се различават, всички те споделят обща концепцията за събитието.

УЧАСТНИЦИТЕ

Участниците са хора от всички среди, които искат да научат повече за начините, по които те могат да намалят въздействието си върху околната среда.

През цялата година, организаторите на ЕСНО организират мрежи и събират участници, които имат желание да се насърчи процеса на намаляване на отпадъците в техния район, като им предоставят информация чрез уебсайта на проекта, бюлетина, информационни срещи и други мероприятия. Целта е да се насърчат тези участници да предложат дейности за намаляване на отпадъците и действия за повишаване на осведомеността.

Организаторите правят оценка на предложенията, представени от разработчиците на проекти през периода на регистрация за ЕСНО действия. В зависимост от стратегията и възможностите на организаторите, регистрации могат да бъдат направени в по- дълъг или по-кратък период от време.

За да бъдат одобрени действията от организатора, те трябва да отговарят на всички изисквания, посочени в хартата на проекта за участие на разработчик, трябва да се проведат по време на ЕСНО и трябва да бъдат насочени в една или няколко от темите ЕСНО.

Ако дадени проекти са утвърдени за действие, организаторът изпраща на разработчиците помощни и комуникационни материали и регистрира техните действия като част от националната / регионалната програма. Организаторът изпраща тази информация в Техническия секретариат, който обобщава всички предложени действия ЕСНО в Европа и извън нея.

Разработчиците на проекта провеждат събитието, за да се повиши разбирането на въпроси, свързани с намаляване на отпадъците, с оглед ангажиране на широката общественост и специфични целеви групи (служители, ученици, членове на сдружения и т.н.) и ги насърчават да предприемат ежедневно устойчиви действия.

Само действия, които се провеждат по време на Европейската седмица за намаляване на отпадъците, са допустими, като част от този проект.

Всички предприети действия са автоматично включени в процедурата за избор на годишните Европейски награди за намаляване на отпадъците (освен ако не желае на разработчика на проекта). Всеки организатор избира само тези действия, за които счита, че най-добре представляват неговия район (може да се представят повече от едно действие за категория). Тези действия, се проверяват и проучват от европейска група на съдиите, съставени от експерти, представляващи различните категории на разработчиците на проекти.

С решение на съдиите, разработчиците на проекти, които са представили най-забележителните действия ще бъдат наградени на специална церемония на ЕСНО.

ЕСНО Теми

  • Прекалено много отпадъци: действия, насочени към повишаване на осведомеността за необходимостта да се намали количеството на отпадъците, да наблегне на превенцията на отпадъци, включително въздействието им върху околната среда, социологически и икономически ефекти, по-специално да се намали объркване и разграничаването между действията по превенцията и сортиране на отпадъците.
  • По-добро производство: действия, които показват стъпките, че бизнесът също може да предприеме действия, за да се намали количеството на отпадъците, генерирани по време на производството и тяхната стопанска дейност, не само чрез намаляване на офис отпадъците, обучение на доставчици, намаляване на отпадъците свързани с производството, но също така чрез интегриране на предотвратяване образуването на отпадъци в дизайна на продукта и във всеки етап от производството (еко-дизайна, еко-продукция).
  • По-добро потребление: действия, които насърчават на потребителя да съобразяват своите покупки, като мислят за околната среда, избират продукти, които са годни за повторна употреба, с малко или без опаковка, с екомаркировка; да наемат вместо да купуват, да се даде приоритет на чешмяна вода пред бутилирана вода, да купуват на едро, в насипно състояние, да търсят продукти без хартиени опаковки и др.
  • По-дълъг живот за продуктите: действия, които да ни напомнят, че на продуктите може да бъде даден втори живот, които ни насърчават да отхвърлим закупуването на нови стоки, вместо да се поправят или да се използват повторно старите, да се дарят предмети, които ние вече не използваме, и др.
  • По-малко изхвърлени отпадъци: действия, които целят да се демонстрират решения за предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци. Да се обръща внимание на датите на годност, да се компостира, поставяне на стикери "не нежелана поща".

Създаване на мрежа на ЕСНО

ЕСНО даде възможност на всички ключови участници заинтересовани от намаляването на отпадъци от различни нива, институции и страни да работят заедно.

Публичните власти, участващи в проекта са обединени в ЕСНО Научно-техническия комитет (НТК). Тези организатори получават постоянна подкрепа и имаха възможност да обсъдят своите преживявания по време на заседанията на НТК, които са били организирани по време на мероприятия по проекта (главница се с цел намаляване на емисиите на парникови газове, свързани с пътуванията, необходими за различните участници). Тези срещи дадоха възможност на партньорите да подпомагнат организаторите при изпълнение на ЕСНО и да се изградят връзки между тези членове.

От сега нататък, организаторите ще бъде част от напълно развита мрежа от европейски експерти и могат да обменят опит, както по време и така и след ЕСНО събитията.


 

Copyright © 2008-2019 Европейска седмица за намаляване на отпадъците | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев