Прозрачност в управлението на отпадъците

Проектът „Прозрачност в управлението на отпадъците – създаване на мрежа от организации, работещи за подобряване на системата за управление на отпадъците на общинско ниво“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

С какъв проблем се занимава проектът?

Политиката за управление на отпадъците в България се прилага на местно ниво чрез общински програми и чрез такса "Битови отпадъци", която в настоящата си форма не стимулира намляване на количествата образувани отпадъци. За устойчиво управление на отпадъците са необходими по-голяма прозрачност и нови подходи в калкулирането на таксите и методите за събиране и третиране на отпадъци. С въвеждането в експлоатация на нови съоръжения за третиране на отпадъци и законодателните промени все поече се налага да се търсят нови подходи за по-ефективно включване на обществеността във формирането на политики и в усилията за намаляване на количествата генерирани отпадъци и увеличаване на повторната употреба, разделното събиране и рециклирането им.

Каква е целта?

Целта на проекта е да постави основите на иновативни механизми за активно гражданско участие в процеса на вземане на решения относно управлението на отпадъците на местно ниво и стимулиране на дебат относно социално справедливото разпределение на разходите за обществените услуги по управление на отпадъците.

Какви резултати се очакват?

Проектът ще изгради мрежа "Нулви отпадъци" от НПО, граждани и фирми, която да взаимодейства с местните власти за осъществяване на информационни кампании, обучения и прилагане на граждански контрол върху местната власт по отношение дейностите за управление на отпадъците.

Как ще помогне проектът за решаването на проблема?

Прилагайки подхода "Нулеви отпадъци", който подчертава необходимостта от видимост, прозрачност и демокрация при управлението на отпадъците, проектът ще осигури софтуерно решение, позволяващо обществен достъп до информация относно дейностите и разходите за управление на отпадъците на местно ниво. Членовете на мрежата "Нулеви отпадъци" ще бъдат обучени да провеждат обществени информационни кампании, да извършват ефективно наблюдение над общинските системи за управление на отпадъците и да мобилизират местните общности за по-устойчиво управление на отпадъците. Новосъздадената мрежа ще изготви предложение за промяна в законодателството с цел осигуряване на пълна прозрачност в процеса на вземане на решения относно моделите за управление на отпадъците. Проектът ще предложи нов социално справедлив модел за определяне на такса "Битови отпадъци", който да насърчи намаляването, разделното събиране и рециклирането на отпадъците.

Кои са целевите групи?

Основна целева група на проекта са местни и национални НПО, занимаващи се с проблемите на околната среда и най-вече управлението на отпадъците. Основни участници ще бъдат и местните администрации, както и релевантните национални и регионални институции. Ползите от проекта ще достигнат и до широката общественост, тъй като дейностите ще помогнат за подобряване на системата за управление на отпадъците и на национално ниво.

Проектът ще се изпълнява на територията на цялата страна, в зависимост от заявките за участие на организациите-членове на бъдещата мрежа "Нулеви отпадъци". Въз основа на идентифицирани нужди, дейностите могат да започнат пилотно на територията на общини: Благоевград, Пловдив, Бургас, Добрич, Търговище, Враца, Ямбол, Сливен и Нова Загора.


Линк към Модула за обществен достъпАнализ на предимствата и недостатъците на съществуващата система за определяне на такса битови отпадъци за населението в БългарияАнализ на информационната система за управление на отпадъцитеРазработване на предложение с алтернативи за въвеждане на справедлива за гражданите система за определяне на такса битови отпадъци на база количество, вкл. модел на система за събиране на отпадъците в 2 групи – “мокри” и “сухи” отпадъци и адекватен за системата софтуеър

 

Copyright © 2008-2020 АСЕКОБ - България | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев