header

ДАННИ ЗА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ЕКОКЛУБОВЕ В СТРАНАТА

Асоциацията на еколозите от общините в България в партньорство с Националният ученически екопарламент създават база-данни за ученическите екоклубове в страната. Това ще даде възможност за осигуряването им с материали, за включването им в проекти и обучения, за създаването на полезни контакти и партньорства.

Създаването на базата-данни е част от проект „Младежи за устойчиво развитие”, финансиран от Програмата за подкрапа на НПО в България, по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Информация за проекта можете да намерите на http://www.ecoparliament.com/projects_05.htm

Данните за екоклуба в училището Ви (ако има такъв) можете да попълните до 20.12.2013 в тази форма или да изпратите на адрес :
Сливен 8800, ул. "Дим. Пехливанов" №3-А, за АСЕКОБ
или на онлайн на адрес bameens@bamee.org

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИЛИЩЕТО

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКОКЛУБА

Приблизителен брой на участниците


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Асоциацията на еколозите от общините в България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.