Националната конференция за Оползотворяване на биоотпадъци завърши успешно

08.12.2012 / 12:21

В Добрич се проведе Националната конференция «Оползотворяване на биоотпадъци и намаляване на въглеродния отпечатък», финансиран по Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд и UNDP. Приветствие към участниците направи Кмета на Община Добрич – г-жа Детелина Николова. Приветствия имаше също от името на Министъра на околната среда и водите, което бе отправено от г-жа Румяна Радилова, Директор на РИОСВ Варна, и приветствие от Националния координатор на Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд – г-жа Велеслава Абаджиева.

Проектът „Повишаване капацитета на местните власти за управление на биоразградимите отпадъци и намаляване на въглеродния отпечатък - пилотен модел за оползотворяване на биоразградими отпадъци в община Добрич” бе представен от Николай Сиджимов, изп. директор на АСЕКОБ. Следваше представяне на приложената технология на компостиране на зелени отпадъци на открита площадка – доц. Екатерина Тодорова, Лесотехнически университет, консултант по проекта и

Технология за производство на биокомпост в автоматизирана инсталация с въртящи се барабани – А. Арабов, управител на „БИОКОМПОСТ БГ”, дъщерна фирма на „БИОКОМПОСТ”, САЩ.

След презентациите се организира посещение на място и демонстрация на:

1. Площадка за компостиране на зелени отпадъци от обществените места в град Добрич

2. Мобилна инсталация за аеробно производство на биокомпост на „БИОКОМПОСТ БГ”,

 

На следващата сесия бе представен националният подход за управлението на отпадъците в България от г-жа Светла Божкова от Дирекция Управление на отпадъците и опазване на почвите, МОСВ и Европейска законодателна рамка за управление на биоотпадъците и най-добри практики Разработване на нормативната уредба за управление на биоотпадъците и създаване на система за осигуряване на качеството на компоста и Национална организация за осигуряване на качеството на компоста, представено от Александър Иванов, Дирекция Управление на отпадъците и опазване на почвите, МОСВ

Участниците се запознаха с най-добри практики в България за третиране на смесени битови отпадъци, включително сепариране и компостиране на биоразградими отпадъци – Екозавод, с. Езерово, обл. Варна – Жельо Желев – еколог на «Екоинвест ассетс» АД

Компостиране на зелени отпадъци – въвеждана в българските общини от 01.01.2013г. – оценка на инвестиционните и оперативни разходи и планиране на разходи за компостиране в план-сметка за определяне на такса „Битови отпадъци” за 2013г. – Теодора Петкова – Главен експерт „Опазване на околната среда” в град Добрич и Зам.председател на УС на АСЕКОБ

Ползите от компостирането – хумус, възможности за реализация, намаляване на въглеродния отпечатък и принос към борбата с климатичните промени –– Милена Христова, Лесотехнически университет

Енергия от биомаса от влажните зони и отпадната земеделска продукция – подходящо решение за земеделските региони - „Демонстрационно внедряване на отоплителна инсталация, базирана на биомаса и слънчева енергия в сградата на Природен парк Персина, с цел намаляване консумацията на електричество и СО2 емисиите, както и създаването на икономически механизми за възстановяване на влажни зони и устойчивото ползване на тръстиката като локален енергиен източник” – Георги Стефанов, експерт политики и климатични промени - WWF-България

Възможности за проекти за оползотворяване на отпадъци, сметища и утайки от пречиствателни станции за производство на чиста енергия. Създаване и развитие на биорегиони – Лиана Аджарова, председател на Асоциация на българските енергийни агенции

Европейска и национална рамка за изменение на климата. Трети Национален план за действие по изменение на климата за периода 2013-2020г - доц. Е. Тодорова, Лесотехнически университет

„Изграждане на капацитет на местните власти за постигане на напредък в областта на климатичните промени и устойчива енергия - от планиране до мониторинг" – Калинка Накова - Изпълнителен директор на Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия

Устойчиво енергийно планиране. Единни мерки и политики за намаляване на фини прахови частици и емисиите парникови газове - Лиана Аджарова, председател на Асоциация на българските енергийни агенции

RePowerMap - Европейска on-line платформа за насърчаване на възобновяемата енергия и енергийната ефективност. Инструмент за създаване на устойчиви партньорства между заинтересованите страни и прилагане на добрите практики - Георги Стефанов, експерт политики и климатични промени - WWF-България

Европейска и национална рамка за изменение на климата. Трети Национален план за действие по изменение на климата за периода 2013-2020г - доц. Е. Тодорова, Лесотехнически университет

„Изграждане на капацитет на местните власти за постигане на напредък в областта на климатичните промени и устойчива енергия - от планиране до мониторинг" – Калинка Накова - Изпълнителен директор на Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия

Устойчиво енергийно планиране. Единни мерки и политики за намаляване на фини прахови частици и емисиите парникови газове - Лиана Аджарова, председател на Асоциация на българските енергийни агенции

RePowerMap - Европейска on-line платформа за насърчаване на възобновяемата енергия и енергийната ефективност. Инструмент за създаване на устойчиви партньорства между заинтересованите страни и прилагане на добрите практики - Георги Стефанов, експерт политики и климатични промени - WWF-България

Европейска и национална рамка за изменение на климата. Трети Национален план за действие по изменение на климата за периода 2013-2020г - доц. Е. Тодорова, Лесотехнически университет

„Изграждане на капацитет на местните власти за постигане на напредък в областта на климатичните промени и устойчива енергия - от планиране до мониторинг" – Калинка Накова - Изпълнителен директор на Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия

Устойчиво енергийно планиране. Единни мерки и политики за намаляване на фини прахови частици и емисиите парникови газове - Лиана Аджарова, председател на Асоциация на българските енергийни агенции

RePowerMap - Европейска on-line платформа за насърчаване на възобновяемата енергия и енергийната ефективност. Инструмент за създаване на устойчиви партньорства между заинтересованите страни и прилагане на добрите практики - Георги Стефанов, експерт политики и климатични промени - WWF-България

Посещение на Соларен парк на „Компания за енергетика и развитие” ЕООД и Ветроенергиен парк „Ей И Ес Гео Енерджи” ООД

 
 

Copyright © 2008-2018 АСЕКОБ - България | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев